Fizibilite raporu tanzimi

Fizibilite raporu nedir ?

 

FİZİBİLİTE RAPORU TANZİMİ

Yatırım; bir işletme kurmak amacıyla eldeki parasal değerlerin fiziksel değerlere dönüşümünü ifade eder. Yani her yatırım, daha sonra tekrar para getiren bir ekonomik değerdir. Yatırımlar yapıldıkları dönemde işletmenin karına olumsuz etkide bulunur ve birim maliyeti arttırırken;  tamamlanıp nakit girişi sağlamaya başlayınca karlılık artışını getirir. Yatırımların başarılı olabilmesi için gerekli şart kararların rasyonel ve amaca uygun bir analize dayandırılmasıdır. Kesin bir yatırım kararı almadan önce ekonomik, teknik, finansal, yasal ve mali araştırmalar yapılarak işletmenin kurulmasının karlı ve yararlı olup olmayacağını ortaya koyan sistemli ve bilimsel çalışmalara ise fizibilite raporu denir.

 

Fizibilite raporu, yatırımcı açısından çok yönlü yararlar sağlayan araştırmaların toplamıdır.
Yatırımın konusuna ve hangi çıkar grubu için hazırlandığına bağlı olarak fizibilite etütleri bazı farklılıklar göstermektedir. İçerikte ve kapsamda görülen bu değişiklikler nedeniyle de standart bir örneği yoktur ve raporların hazırlanması güçleşir. Bu nedenle işletmeler genellikle bu konuda uzman kişilerden yararlanmayı tercih ederler. Günümüzde özellikle kuruluş kararı vermeden önce bir fizibilite etüdünün yapılması modern işletmeciliğin ilk adımı olarak kabul edilir.

Bu çalışmalar sonucunda bir rapor çıkarılır ve bu raporda aşağıdaki hususlar yer alır:

 

*   Projenin özeti ve varılan sonuçlar,

*   Yatırımcı hakkında genel bilgiler,

*   Üretilmesi düşünülen mal ve hizmetlerin tanıtımı,

*   Pazar araştırması,

*   Kuruluş yeri seçimi,

*   Kapasite seçimi,

*   Üretim teknolojisi seçimi,

*   Makine ve teçhizat seçimi,

*   Üretim için gerekli hammadde, malzeme temin olanakları ve olası fiyatlar,

*   Yakıt ve enerji ihtiyacı, temin olanakları ve alış fiyatları,

*   İşgücü ihtiyacı, nitelikleri, temin imkânı ve ücretleri,

*   Finansman planı ve yatırım harcamalarının yıllara dağılımı,

*   Projenin yatırım uygulama planı,

*   Üretim maliyet tahminleri,

*   Mali projeksiyonlar (proforma gelir tablosu-proforma bilanço),

*   Projenin gerçekleşmesi ile milli ekonomiye sağlanacak faydalar

 

FİZİBİLİTE RAPOR TANZİMİ NE SAĞLAR?

*  Sektörünüzün geçmiş yıllar içerisindeki rasyolarının analizi ve gelecek yıllara projekte edilmesi,

*  Satın alınması düşünülen araç ve makinelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlardan teknolojinin gelişimi ile birlikte izlenmesi,

*  Ergonomik çalışma koşullarının tespiti,

*  Yeni kapasitenin belirlenmesi,

*  Proses organizasyon yerleşim planlarının yapılması,

*  Yurt içi ve dışı Pazar analizleri,

*  Yeni ürün maliyet analizleri,

*  Ekonomik seviyelerde yurt içi ve yurt dışı  Finansman temin çalışmaları,

*  Yatırımınızın mevcut kararname ve bu kararnamelere uygun olmak kaydıyla teşvik belgesine bağlanması.