Cazibe merkezleri

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI

Elazığ ,Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ,Erzurum ,Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ,Van ,Hakkari, Muş, Bitlis ,Kars ,Ardahan, Ağrı, Iğdır ,Diyarbakır ,Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak

1. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

Başlangıç Tarihi 24 / 01 / 2017

Bitiş Tarihi 27 / 02 / 2017

 

Yatırım ve Üretim Desteği

Sektör İmalat Sanayi (1)

Yatırımın Niteliği

Yeni yatırım projeleri
Yarım kalmış projeler
İşletmeye geçememiş veya faaliyet göstermeyen tesisler
İşletme sermayesi ihtiyacı olan tesisler

Asgari Sabit Yatırım Tutarı 2.000.000 TL

Asgari İstihdam 30 Kişi

Danışmanlık Hizmeti Desteği

Fizibilite hazırlama, mühendislik projeleri ve yatırım talebiyle doğrudan ilgili başlangıç eğitim harcamaları ile yatırım için kritik öneme sahip konularda uygulanır. Know-how, imtiyaz,lisans patent ücreti vb harcamalar destek kapsamında değildir.

Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (2)

Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;
OSB içindeki boş parseller,

OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin
YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.

Bina Yapımı Desteği

Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2’ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez, aşan kısım yatırımcının özkaynaklarından karşılanır.

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Bina (yarım kalmış yatırımlar hariç) ve makine-teçhizat harcamaları için;
Vade: a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

Vade: a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli

b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.

(1) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.

(2) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

 

 

Üretim Tesisi Taşıma Desteği

Sektör İmalat Sanayi (1)

Yatırımın Niteliği

Program kapsamındaki İller dışında bulunan, taşınması uygun görülen,halen faaliyette bulunan
üretim tesisleri

Asgari Sabit Yatırım Tutarı

Asgari İstihdam

200 Kişi

Diğer Koşullar

Asgari son 2 yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğü tespiti, Kararın yürürlüğe girmesini takip eden 2 yıl içinde taşınılması

Nakdi Taşınma Desteği

Demontaj, nakil, montaj maliyetleri ile taşınma sürecinde Banka tarafından karşılanması gerekli görülen diğer masraflar çin azami 1 milyon TL nakdi destek sağlanır

Teşvik Desteği

CMP illerine taşınan imalat sanayii yatırımı, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, yeni yatırım kabul edilerek ve asgari yatırım büyüklüğü şartı aranmadan,
a) 4. ve 5. bölgede Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

b) 6. bölgede Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden faydalandırılır.

Danışmanlık Hizmeti Desteği

Taşınan tesise yönelik ilave yeni yatırımlar için kullandırılır

Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (2)

Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;

OSB içindeki boş parseller,

OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin

YİKOB veya İdareye devredilmesi ve yatırımcıya kiralanması şeklinde uygulanır.

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Bina ve ilave makine-teçhizat harcamaları için;

Vade: a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır
Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

Vade: a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli
b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.

(1) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.

(2) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

 

 

Çağrı Merkezi Desteği

Sektör Çağrı Merkezi Yatırımları

Yatırımın Niteliği

Yeni yatırım projeleri

Asgari Sabit Yatırım Tutarı

Asgari İstihdam

200 Kişi

Diğer Koşullar

Hizmet sözleşmesi yapmış olma

Bina Tahsisi Desteği

Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan, atıl vaziyette bulunan ve YİKOB veya İdareye tahsis edilen binaların yatırımcıya kiralanması suretiyle uygulanır.

Fiber İletişim Altyapısı Desteği

Fiber iletişim altyapısının ilk kurulum maliyeti karşılanır.

Personel Eğitim Desteği

İlk kuruluş aşamasında istihdam edilecek personelin eğitim masrafları personel başına 2.500 TL’yi geçmeyecek şekilde karşılanır.

Yatırım Yeri Tahsisi Desteği

Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;

OSB içindeki boş parseller (zorunlu durumlar halinde),

Hazineye ait arsa veya parsellerin

YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.

Bina Yapımı Desteği

Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2’ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez, aşan kısım yatırımcının özkaynaklarından karşılanır.

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları için;

Vade: a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

Kredi limiti: Makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları taahhüt edilen istihdam başına 4.000 TL’ na, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

 

Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Desteği

Sektör Veri Merkezi Yatırımları

Yatırımın Niteliği

Yeni yatırım projeleri

Asgari Sabit Yatırım Tutarı

Asgari İstihdam

Diğer Koşullar

Asgari 5.000 m2 beyaz alan ve ANSI/TIA-942′ YE göre TIER-3 veya üstü seviyede olma

Veri Merkezi Enerji Desteği

Aylık enerji giderlerinin KDV hariç yüzde 30’u 10 yıl süreyle karşılanır.

Fiber İletişim Altyapısı Desteği

Fiber iletişim altyapısının ilk kurulum maliyeti karşılanır

Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (1)

Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;

OSB içindeki boş parseller,

OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin

YİKOB veya İdareye devredilmesi ve yatırımcıya kiralanması şeklinde uygulanır.

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Bina, makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları için;

Vade: a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

 

cazibe merkezi programı cazibe merkezi ön talep formu cazibe merkezleri iller cazibe merkezleri 23 il cazibe merkezleri programı kapsamındaki iller cazibe merkezleri programı nedir cazibe merkezleri nedir cazibe merkezleri başvuru formu cazibe merkezleri destekleme programı