Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri

Tasarım ve Ürün Geliştirme Destekleri

EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM YAPANIN YANINDA.
Tasarımcı Şirket Destekleri

(1) Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla,

a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

b) Yurt dışı birimlerinin;

1) Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları

tutarında desteklenir.

—————————————-

Tasarım Ofisleri Destekleri

(1) Tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;

a) Yurt dışında gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

b) Yurt dışında açacakları birimlerinin;

1) Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları

tutarında desteklenir.

———————————————

İşbirliği Kuruluşlarının Destekleri

(1) İşbirliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

(2) İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altmış adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

————————–

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Destekleri

1) Bu Tebliğ çerçevesinde şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

a) İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,
b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,
c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları
olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.

(2) Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

(3) 1 inci fıkranın (a) bendi kapsamında istihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere destek

Türkiye’de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar % 50 oranında 5 yıl süresince desteklenir.

 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/docListViewer.jspx?folder=/Contribution%20Folders/web/%C4%B0hracat/%C4%B0hracat%20Destekleri/01.Destek%20Mevzuat%C4%B1/10.2008-2%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Tasar%C4%B1m%20Deste%C4%9Fi%20Hakk%C4%B1nda%20Tebli%C4%9F%20ile%20Uygulama%20Usul%20ve%20Esaslar%C4%B1/Ekler%20ve%20Di%C4%9Fer%20Belgeler/&parentPage=ihracat&_afrLoop=928830653115871&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=8sgy91t8k_43#!%40%40%3F_afrWindowId%3D8sgy91t8k_43%26_afrLoop%3D928830653115871%26folder%3D%252FContribution%2BFolders%252Fweb%252F%25C4%25B0hracat%252F%25C4%25B0hracat%2BDestekleri%252F01.Destek%2BMevzuat%25C4%25B1%252F10.2008-2%2BSay%25C4%25B1l%25C4%25B1%2BTasar%25C4%25B1m%2BDeste%25C4%259Fi%2BHakk%25C4%25B1nda%2BTebli%25C4%259F%2Bile%2BUygulama%2BUsul%2Bve%2BEsaslar%25C4%25B1%252FEkler%2Bve%2BDi%25C4%259Fer%2BBelgeler%252F%26parentPage%3Dihracat%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D8sgy91t8k_75

 

http://www.adaso.org.tr/adaso/WebDosyalar/Duyurular/TQ%20Sunum_16.02.2015.pdf