Gözetim hizmetleri

gözetim   denetim   mamul son kontrol   inspection
GÖZETİM HİZMETLERİ
Gözetim Nedir?
Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen
-Miktar,
-Kalite,
-Ambalajlama,
-Etiketleme,
-Yükleme,
-Taşıma,
-Teslim zamanı vb. koşullarına ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi “ aracılığıyla , alıcı veya satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.
Bağımsız ve tarafsız gözetim, denetim ve raporlama hizmetlerimiz ticarette alıcı ve satıcılara büyük fayda ve kolaylıklar sağlamaktadır.
Gözetimin Faydaları
Gözetim;
Alıcının istediği malın sevkiyat öncesi ve/veya sonrasında; söz konusu malın, ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede ve/veya standartında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi,
Taraflar arasında ileride doğabilecek anlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenebilmesi,
Gerektiğinde yeni fiyat ayarlamalarına gidilebilmesi açısından, ihracatçı ve ithalatçılara önemli avantajlar sağlamaktadır.
Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir başka ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi” aracılığıyla alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.
Gözetim Şirketi Nedir?
Gözetim şirketi; uluslar arası ticari kuralların gereği olarak, mevzuat, satış akdi veya akreditifler gereğince tartı ve analiz yapılması zorunlu bulunan hallerde,
-Ticarete konu olan malda (mamul/yarı mamul) aranan özelliklerle ilgili kalite kontrol ve tartı işlemlerini yapan,
-Bu işlemlerle ilgili raporları düzenleyen,
-Bu işlemeleri gerçekleştirmek için her türlü laboratuarları kuran ve işleten,
-Tüm bunların sonucunda ithalat ve ihracat işlemlerinde koordinasyon sağlayan tarafsız kuruluşlardır.

.

Surveillance Services
What is Surveillance?
Surveillance shall be carried out on the basis of the
-Quantity,
-Quality,
– Packaging,
-Labeling,
-Loading,
-Transport,
Surveillance, surveillance services, surveillance services, surveillance services document, what does surveillance service mean ?, surveillance company
-Time time etc. Is determined by the buyer or the seller through an “Oversight Company”.
Our independent and impartial surveillance, auditing and reporting services provide great benefits and convenience to buyers and sellers in trade.
Benefits of Surveillance
Surveillance;
The goods requested by the buyer are shipped before and / or after shipment; Determining the extent to which the goods, importer and / or exporter are in compliance with the contract and / or the conditions stipulated in the standard,
Preventing future disputes between parties and damages that may arise as a result of this,
It provides important advantages for exporters and importers in terms of being able to go to new price adjustments when necessary.
Surveillance Document
It is a document that a surveillance company has investigated whether the shipper’s goods are suitable for the order of the importer. In other words, it is the buyer’s and seller’s determination of the delivery of a goods to the buyer which is the subject of the trade through the “Surveillance Company” in accordance with the conditions such as quantity, quality, packaging, labeling, loading, transportation and delivery time stipulated in the sales contract.
What is an Oversight Company?
Surveillance company; In cases where it is obligatory to weigh and analyze in accordance with the international commercial rules, legislation, sales reports or letters of credit,
-The quality control and weighing processes related to the properties sought for the goods (semi-finished products)
-that organizes reports about these transactions,
– Establishing and operating all kinds of laboratories to perform these processes,
-The result is neutral organizations providing coordination in import and export operations

 

 

gözetim,gözetim nedir?,gözetim hizmeti,gözetim hizmetleri,gözetim hizmetleri belgesi,gözetim hizmeti ne demek?,gözetim şirketi